Integritetspolicy

Genom att använda Discover Cars tjänster betraktar du AS Discover Car Hire (nedan kallat – Discover Cars eller Vi) med dina personuppgifter och ger oss rätt att behandla det i enlighet med vår integritetspolicy (nedan kallad – Policy) och Bokningsvillkoren och villkor (nedan kallade - villkor).

Om du inte godkänner villkoren, denna policy eller någon av dess bestämmelser, har du tyvärr inte möjlighet att använda Discover Cars tjänster eftersom vi inte kan tillhandahålla tjänsten.

I denna policy hittar du all information om vilka av dina personuppgifter vi samlar in och behandlar, för vilka ändamål vi använder dem, hur länge vi lagrar dem och annan information om behandlingen av dina data. Vänligen läs policyen noggrant och, om du har ytterligare frågor, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i denna policy.

Vi uppmärksammar att både policyen och villkoren kan ändras, kompletteras eller förnyas, och att Discover Cars informerar dig om detta med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat.

Personuppgifter:All information som kan användas för att identifiera en person, liksom alla uppgifter om en person som redan har identifierats.

1. Vilken av dina personuppgifter vi behandlar och varför?​

Reservationer

För att kunna erbjuda dig biluthyrning måste vi skicka dina personuppgifter (namn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, bosättningsland) och information om bokningen till hyrbilsleverantören så att denne kan tillhandahålla de uthyrningstjänster du begärt.

Vi kommer att använda ditt mail för att skicka en bekräftelse på din bokning i kupongform.

Vi kommer använda ditt telefonnummer och e-post för att klargöra eventuella frågor som rör din bokning och för att kontakta dig på det sätt du väljer innan du bokar, om du har frågor om våra tjänster.

Vi kommer att använda din betalningsinformation för att göra följande:

  • reservera medel (belopp för tjänsten och (om hyrestagaren så valt) för förskottsbetalning och säkerhetsavgiftsskydd) tills den specifika bokningen bekräftats
  • samla in tillgängliga medel (belopp för tjänsten och (om hyresgästen så valt) för förskottsbetalning och säkerhetsavgiftsskydd) efter att bokningen bekräftats
  • reservera uthyrningsbetalningen på uppdrag av biluthyrningsleverantören om en överenskommelse uppnåtts mellan hyrestagaren och företaget
  • samla tillgängliga medel i händelse av prisökningar (till exempel när en högre klass bil erbjuds) efter att bokningen har bekräftats
  • täcka, på uppdrag av biluthyrningsleverantören, en eventuell utebliven avgift om hyrestagaren enligt villkoren inte kommer i tid för att hämta bilen

Rättslig grund för behandling av uppgifter för bokning: behandling krävs för det avtal som du är avtalsslutande part i (biluthyrningsavtalet) eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås.

Databehandling Period: hela tidsperioden som du tillhandahålls tjänster och en längre tid om detta är nödvändigt för att skydda våra intressen och rättigheter i samband med påståenden mot oss.

Kommersiell kommunikation

Då och då kommer vi att kontakta dig via e-post med information om erbjudanden och kampanjer för biluthyrning. Du har möjlighet att välja att ta emot eller välja bort mottagande av sådan marknadsföringskommunikation genom att ange ditt val på bokningssidan när du anger information om huvudföraren.

Du kommer också att ges möjlighet längst ner i varje marknadsförings-e-post att avsluta prenumerationen/välja bort.

Den rättsliga grunden för databehandling är samtycke.

Data handläggningstiden är hela tidsperioden där ditt samtycke är i kraft.

Statistik och marknaden och kundernas beteende forskning​

Vi gör allt för att regelbundet förbättra de tjänster vi erbjuder, vilket är anledningen till att vi använder dina personuppgifter (namn, efternamn, födelsedatum, information om din bokning, bokning historia) för att samla in statistik och bedriva forskning om marknaden och kundernas beteende.

Den rättsliga grunden för databehandling är vår legitimt intresse i att analysera data för att utvärdera vår verksamhet och förbättra kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller.

Databehandling Period: längre än 10 år.

Besök på webbplatsen​

Vår webbserver känner automatiskt varje webbplats besökare baserat på en domän eller e-postadress. Vi håller e-postadresserna till dem som kontaktar oss. Vi kan också spara namn, adress och telefonnummer om användaren registrerar i vårt system. Vi sparar inte information om kunder som bara visa vår webbplats.

Personligt konto

För att du lättare ska kunna använda funktionerna på vår webbplats, hantera befintliga och framtida bokningar, använda våra specialerbjudanden, samla bonusar och göra personliga inställningar har vi skapat möjligheten att skapa ett konto på vår webbplats och app.

För att skapa ditt konto, samt för att du ska kunna logga in och använda det, använder vi de personuppgifter som du tillhandahåller när du gör en bokning på vår webbplats eller uppgifter som tillhandahålls av tredje part (som Facebook, Gmail, Apple ID och andra). Vi använder ditt förnamn, efternamn och e-postadress för att registrera ditt konto och skapa åtkomstinformation.

Grunden för behandlingen av dina uppgifter för att skapa ett konto är Discover Cars legitima intressen att tillhandahålla och förbättra sina tjänster samt att förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet.

Databehandlingsperiod: hela tidsperioden då tjänster tillhandahålls till dig, medan du använder en personlig profil eller en längre tid om så är nödvändigt för att skydda Discover Cars intressen och rättigheter i samband med krav eller anspråk gjorda mot oss.

Bokningskredit

För att tacka dig för din lojalitet mot våra tjänster, för att gratulera dig till viktiga händelser i ditt liv eller av andra anledningar för att uttrycka vår tacksamhet till dig, har företaget utvecklat ett system för att tilldela bokningskredit.

För att beräkna den tilldelade bokningskrediten, samt för att informera dig om nya utmärkelser, saldot på ditt konto, samt villkoren och hur du använder dig av bokningskrediterna använder företaget den e-postadress som du angav när du gjort en bokning eller när du registrerar ett personligt konto.

Skälen för att behandla dina uppgifter för att hantera din bokningskrediten är företagets legitima intressen att tillhandahålla och förbättra sina tjänster, samt för ändamålen och för genomförandet av ditt och företagets avtal och för åtgärder före kontrakt, för att du på så vis ska kunna tjäna och använda bokningskredit.

Databehandlingsperiod – hela tiden medan företagets tjänster tillhandahålls dig, medan du använder ett personligt konto, eller som du har aktiv en bokningskredit på ditt konto och en längre tidsperiod om så är nödvändigt för att skydda Discover Cars intressen och rättigheter i samband med krav eller anspråk som riktas mot oss.

2. Vilka källor använder vi att samla in dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter samlar vi bara från dig. Du ger oss uppgifter direkt, till exempel när du fyller i de uppgifter som krävs för bokning, och när du fyller i andra kontaktformulär på vår hemsida.

3. I vilka fall och till vem vi avslöjar dina personliga uppgifter?​

Vi överför dina personuppgifter till hyresleverantören så att den kan tillhandahålla dina begärda hyretjänster.

Vi kan överföra dina data till de mottagare som hjälper oss att tillhandahålla tjänster. Sådana individer kan vara leverantörer av databasprogramvara, databashanteringstjänster, datacenterunderhåll och leverantörer av cloud computing-tjänster, direktmarknadsleverantörer eller marknadsundersökningar eller tjänsteleverantörer. I varje fall tillhandahåller vi endast datainsamlare den mängd data som krävs för att utföra en viss uppgift eller tillhandahålla särskilda tjänster. Våra datakontrollanter kan endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda det för något annat ändamål eller överföra det till andra utan vårt samtycke. Dessutom har de en skyldighet att säkerställa skyddet av dina uppgifter i enlighet med kraven i gällande lagar och förordningar och det skriftliga avtalet med oss, vilket bland annat innehåller bestämmelser om permanent borttagning av dina uppgifter efter att ha uppfyllt vår särskilda uppgift eller avsluta vårt samarbete.

Uppgifterna kan också vidarebefordras till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter, till exempel polis eller tillsynsmyndigheter, men endast efter deras önskemål och endast om det behövs i enlighet med gällande lagar och förordningar i de fall och enligt det förfarande som anges genom lagstiftningsakter.

4. Där vi behandlar dina personuppgifter territorier och jurisdiktioner göra?​

Vi behandlar endast dina personuppgifter i Europeiska unionen. Vi kan överföra dina data till länder som inte i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast i syfte att genomföra åtgärder för att ingå ett avtal med en hyra tjänsteleverantör på begäran.

5 Hur säker är din data?​

Vi respekterar din integritet, därför är dina personuppgifters säkerhet vår prioritet. Vi använder lämpliga organisatoriska och tekniska medel för att säkerställa fortsatt säkerhet för dina personuppgifter och efterlevnad av databehandlingen med kraven i våra dataskyddslagar samt våra interna regler, vilket inkluderar Discover Cars åtagande att säkerställa konfidentialiteten för kundens personuppgifter och betalkortsinformation så att när dessa överförs via internet kan de inte läsas. Bokning via vår hemsida är en helt säker process. Vi använder branschstandard SSL-teknik (Secure Socket Layer) som krypterar alla dina personuppgifter.

Vi uppfyller kraven av persondataskyddslagar och i varje instans av databehandling, vara noga med att bara samla in den information som behövs för att uppnå målen som anges i denna policy och villkor.

6. Vilka rättigheter har du enligt lagen om dataskydd och hur kan du använda dem?​

Lagar dataskydds ger dig rättigheter som du fritt kan använda genom att kontakta oss. Vi åtar oss att ge dig möjlighet att utöva dina rättigheter.

Rätten att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och om vi gör, vilka data.

Du har rätt att få vår bekräftelse på om vi behandla dina personuppgifter och har rätt att få tillgång till personuppgifter som vi behandlar information om syftet med behandlingen av uppgifterna, den kategori av data behandlas kategorin data~~POS=TRUNC mottagare, perioden för databearbetning och källor till datautvinning. Det mesta av denna information ges till dig i denna policy, och vi tror att du kommer att finna det användbart.

Rätt att begära rättelse av personuppgifter​

Om data har ändrats, eller om du ser att vår information om dig är felaktig eller felaktig, har du rätt att begära denna information ändras, förtydligas eller korrigeras.

Rätt att dra tillbaka sitt samtycke​

I alla fall där vi behandlar dina data på grund av ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och behandlingen bygger på ditt samtycke kommer att avslutas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot kommersiella meddelanden. Återkalla detta samtycke inte begränsar dina möjligheter att använda Discover Cars.

Om ditt samtycke upphör att gälla eller återkallas eller dras in, kommer vi att ta bort uppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke, om det inte finns någon annan grund för att bearbeta dem i syfte att uppnå andra mål databehandlings som beskrivs i denna policy.

I varje situation, kan vi även lagra ditt medgivande och bevis på det under en längre tid om detta är nödvändigt för att skydda våra rättigheter i förhållande till krav eller påståenden mot oss.

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du tror att vi behandlar dina data i strid med personuppgifter lagar och förordningar skydd, uppmanar vi dig att kontakta oss direkt. Vi tror att vi kommer att kunna lyckas lösa alla dina tvivel uppfylla begäran, och korrigera våra misstag, om något.

Om du inte är nöjd med de lösningar vi erbjuder eller känner att vi inte har vidtagit nödvändiga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsinstitutionen, som i Republiken Lettland är National Data Inspectorate (www.dvi.gov.lv).

Rätt att begära radering av data (rätten att bli bortglömd)​

Med den nuvarande behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, om till exempel, är personuppgifter som behandlas olagligt, är den rättsliga grunden för databehandling förlorade, och du har rätt att be oss att ta bort dina personuppgifter.

I händelse av att personuppgifter som behandlas kan användas för andra ändamål som nämns i denna policy, till exempel, för att säkerställa bevis på existens i händelse av en fordran, kan vi behålla de relevanta uppgifter för att säkerställa andra mål uppnås.

Rätt att begära att databehandling begränsas​

Med respektive databehandling i enlighet med lagstiftningen, om till exempel, är personuppgifter som behandlas olagligt, bestrida du data noggrannhet, eller om du invända mot behandling av personuppgifter på grundval av våra legitima intressen, har du rätt att begränsa databearbetning. Observera dock att på grund av begränsningen av databehandling och under en sådan period av begränsning kan vi inte att kunna ge dig Discover Hyrbil tjänster.

Rätt till uppgifter portabilitet​

Du har rätt att begära att överföra data som du skickade till oss i elektronisk form. Efter att ha mottagit din begäran om uppgifter portabilitet, kommer vi att se dina rättigheter utövas genom att ge dig data i en allmänt använd och datorläsbart format, eller så skickar vi de begärda uppgifterna elektroniskt till mottagaren av ditt val, efter den information som anges i din förfrågan

7. Hur kan du kontakta oss?​

Denna webbplats ägare och manager och personuppgiftsansvarige är AS Discover Car Hire (med registreringsnummer 40103690968), en specialist på världsomfattande biluthyrnings distribution. Vår finansiella centrum och marknadsföring kontor ligger på K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lettland. Tack för att du bokar hos oss!

För några problem personlig databehandling kan du kontakta oss på följande sätt:

Genom att skriva till e-postadressen: support@discovercars.com,

8. Småkakor​

Vi använder cookies, som är små informationsfiler som skickas till din dator eller annan enhet, till exempel en mobiltelefon, när du besöker vår webbplats. De lagras i din webbläsare för att spara data så att vi kan känna igen dig som en Discover Cars-kund när du särskilt besöker vår webbplats. Genom att använda cookies kan vi också länka din bokningshistorik och andra data som vi behandlar genom att surfa på internet. Informationen som erhålls via cookies gör att du enkelt kan bläddra på vår hemsida och gör det möjligt för oss att erbjuda dig attraktiva erbjudanden och lära dig mer om användarnas beteende hos våra webbplatsanvändare, analysera trender och förbättra både webbplatsen och tjänsten som erbjuds, samt tjänsterna tillhandahålls av Discover Cars.

På vår hemsida används även cookies från tredje part. Dessa används för att skapa en webbhistorik för varje besökare för att visa annonser som är specifikt riktade mot dig och ge bästa upplevelse när du besöker vår webbplats. Om din webbläsare tillåter cookies från tredje part kan vår valda partner ställa in sina cookies i din webbläsare.

För mer om cookies, deras användning och att välja bort dem, se vår cookiepolicy.

Senast uppdatering: 28.06.2023

Logga in eller skapa ett konto
Kom åt alla dina bokningar på en och samma plats
Fortsätt med e-post
Genom att välja "Godkänn och fortsätt", godkänner du DiscoverCars
och
Vad är din e-postadress?
Kolla din e-post
Kolla din e-post
Vi har skickat dig ett mejl med verifieringslänk till {email}
Klicka på länken i mejlet för att logga in.