Polityka prywatności

Korzystając z usług Discover Cars, powierzają Państwo AS Discover Car Hire (zwanemu dalej "Discover Cars" lub "my") swoje dane osobowe i udzielają nam Państwo prawa do przetwarzania ich zgodnie z naszą Polityką Prywatności (zwaną dalej "Polityką") i Regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem").

Jeśli nie akceptują Państwo Regulaminu, niniejszej Polityki lub którekolwiek z jej postanowień, niestety nie będą mogli Państwo korzystać z usług Discover Cars, ponieważ nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

W niniejszej Polityce znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, które z Państwa danych osobowych gromadzimy i przetwarzamy, w jakim celu je wykorzystujemy, jak długo je przechowujemy i inne informacje o przetwarzaniu twoich danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką, a w przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt, korzystając danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zarówno Polityka, jak i Warunki mogą być zmieniane, uzupełniane lub odnawiane oraz że Discover Cars poinformuje Państwa o tym za pomocą podanych przez Państwa danych kontaktowych.

Dane osobowe: Wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, jak również wszelkie informacje o osobie, która już została zidentyfikowana.

1. Które z Państwa danych osobowych przetwarzamy i dlaczego?

Rezerwacje

Aby móc świadczyć usługi wynajmu samochodów, musimy przesłać dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, kraj zamieszkania) oraz informacje związane z rezerwacją do wypożyczalni, aby mogła on świadczyć usługi wynajmu, o które Państwo poprosili.

Będziemy wykorzystywać adres e-mail w celu przesłania Państwu potwierdzenia rezerwacji w formie kuponu.

Będziemy korzystać z numeru telefonu i adresu e-mail w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z rezerwacją oraz w celu skontaktowania się z Państwem w wybrany przez Państwa sposób przed dokonaniem rezerwacji w przypadku, gdy mają Państwa pytania dotyczące naszych usług.

Będziemy korzystać z Państwa danych dotyczących płatności w celu dokonania następujących czynności:

  • zablokowania dostępnych środków (kwota za usługę oraz na zabezpieczenie przedpłaty i opłaty bezpieczeństwa, jeśli najemca wybrał) do czasu potwierdzenia rezerwacji
  • pobrania dostępnych środków (kwota za usługę i (jeśli najemca wybrał) na zabezpieczenie przedpłaty i opłaty bezpieczeństwa) po potwierdzeniu rezerwacji
  • zatrzymania/zablokowania opłaty za wynajem w imieniu wypożyczalni samochodów , jeżeli zostało to uzgodnione pomiędzy Najemcą a Pośrednikiem
  • pobrania dostępnych środków w przypadku wzrostu cen (np. gdy oferowany jest samochód wyższej klasy), po potwierdzeniu rezerwacji
  • pokrycia, w imieniu wypożyczalni samochodów, ewentualnej opłatę za niestawienie się, jeżeli zgodnie z Warunkami najemca nie przybędzie na czas, aby odebrać samochód

Podstawa prawna przetwarzania danych do rezerwacji: przetwarzanie jest wymagane w przypadku zawarcia przez Państwa umowy (umowa najmu pojazdu) lub do podjęcia działań na życzenie klienta przed zawarciem umowy.

Okres przetwarzania danych: cały okres świadczenia usług i dłuższy okres, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych interesów i praw w związku z roszczeniami wobec nas.

Informacje handlowe

Od czasu do czasu za pośrednictwem poczty elektronicznej prześlemy ci informacje na temat promocji i ofert wynajmu samochodów. Będziesz miał możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych lub zrezygnowanie z ich otrzymywania poprzez wskazanie swojego wyboru na stronie rezerwacji po wprowadzeniu danych kierowcy.

Na dole każdej marketingowej wiadomości e-mail będziesz miał również możliwość rezygnacji z subskrypcji/otrzymywania wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

Okres przetwarzania danych to cały okres obowiązywania Państwa zgody.

Statystyki oraz badania rynku i zachowań klientów

Dokładamy wszelkich starań, aby regularnie doskonalić oferowane przez nas usługi, dlatego wykorzystujemy Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, informacje związane z rezerwacją, historia rezerwacji) do gromadzenia statystyk i prowadzenia badań dotyczących rynku i zachowań klientów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes związany z analizą danych w celu oceny naszej działalności i poprawy jakości świadczonych przez nas usług.

Okres przetwarzania danych: nie dłużej niż 10 lat.

Odwiedziny na stronie internetowej

Nasz serwer automatycznie rozpoznaje każdego odwiedzającego stronę internetową na podstawie domeny lub adresu e-mail. Przechowujemy adresy e-mail osób, które się z nami kontaktują. Możemy również zachować imię i nazwisko, adres i numer telefonu, jeśli użytkownik zarejestruje się w naszym systemie. Nie przechowujemy informacji o klientach, którzy tylko odwiedzają naszą stronę.

Konto osobiste

Abyś mógł wygodniej korzystać z funkcji naszego serwisu, zarządzać istniejącymi i przyszłymi rezerwacjami, korzystać z naszych ofert specjalnych, gromadzić bonusy i ustalać osobiste ustawienia, stworzyliśmy dla Ciebie możliwość założenia konta w naszym serwisie i aplikacji.

Do utworzenia konta, a także logowania i korzystania z niego, wykorzystujemy dane osobowe podane przez Ciebie podczas dokonywania rezerwacji na naszej stronie internetowej lub dane udostępnione przez podmioty trzecie (takie jak Facebook, Gmail, Apple ID itp.). Używamy Twojego imienia, nazwiska i adresu e-mail, aby zarejestrować Twoje konto i utworzyć informacje dostępowe.

Podstawą przetwarzania Twoich danych w celu założenia konta są prawnie uzasadnione interesy Discover Cars polegające na świadczeniu i ulepszaniu swoich usług, a także zapobieganiu oszustwom i innym działaniom niezgodnym z prawem.

Okres przetwarzania danych: cały okres świadczenia na Twoją rzecz usług, podczas korzystania przez Ciebie z możliwości profilu osobistego lub dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ochrony interesów i praw Discover Cars w związku ze zgłaszanymi żądaniami lub roszczeniami skierowanych przeciwko nam.

Kredyt Rezerwacyjny

Aby podziękować za Twoją lojalność, pogratulować ważnych wydarzeń w życiu lub wyrazić naszą wdzięczność z jakiegokolwiek innego powodu, Pośrednik stworzył system przyznawania Kredytu Rezerwacyjnego.

Do obliczenia przyznanego Ci Kredytu Rezerwacyjnego, a także w celu informowania Cię o nowych nagrodach, saldzie na koncie, a także warunkach i trybie korzystania z Kredytu Rezerwacyjnego, Pośrednik korzysta z adresu e-mail podanego przez Ciebie podczas dokonywania Rezerwacji lub rejestracji konta osobistego.

Podstawą przetwarzania Twoich danych w celu zarządzania Twoim Kredytem Rezerwacyjnym, a także w celach wykonania umowy pomiędzy Tobą a Pośrednikiem oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, aby umożliwić Ci otrzymywanie i korzystanie z Kredytu Rezerwacyjnego, jest prawnie uzasadniony interes Pośrednika związany ze świadczeniem i doskonaleniem usług.

Okres przetwarzania danych – cały okres świadczenia na Twoją rzecz usług Pośrednika, korzystania przez Ciebie z konta osobistego lub posiadania aktywnego Kredytu Rezerwacyjnego na koncie lub dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ochrony interesów i prawa Discover Cars w związku z kierowanymi do nas żądaniami lub roszczeniami.

2. Z jakich źródeł gromadzimy Państwa dane osobowe?

Wszystkie Twoje dane osobowe gromadzimy tylko od Państwa. Podają nam Państwo dane bezpośrednio, na przykład po wypełnieniu danych wymaganych do rezerwacji oraz po wypełnieniu innych formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej.

3. W jakich przypadkach i komu ujawniamy Państwa dane osobowe?

Przekażemy Państwa dane osobowe usługodawcy, aby mógł on świadczyć żądane usługi wynajmu.

Możemy przekazywać Państwa dane odbiorcom danych, którzy pomagają nam w świadczeniu usług. Takie osoby mogą być dostawcami oprogramowania baz danych, usług zarządzania bazami danych, usług utrzymania centrum danych i przetwarzania w chmurze, dostawcami usług marketingu bezpośredniego lub badań rynku albo dostawcami usług wywiadu gospodarczego. W każdym przypadku dostarczamy administratorom danych tylko taką ilość danych, jaka jest potrzebna do wykonania określonego zadania lub świadczenia określonych usług. Nasi administratorzy danych mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą ich wykorzystywać w żadnym innym celu lub przekazywać innym bez naszej zgody. Ponadto, mają oni obowiązek zapewnić ochronę Państwa danych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i przepisów oraz pisemnego porozumienia z nami, które między innymi przewiduje trwałe usunięcie Państwa danych po wypełnieniu naszego konkretnego zadania lub zakończeniu naszej współpracy.

Dane mogą być również przekazywane właściwym organom lub organom ścigania, takim jak policja lub organy nadzorcze, jednakże wyłącznie w odpowiedzi na ich wnioski i tylko w razie konieczności zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w przypadkach i zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych.

4. Na jakich obszarach i w jakich jurysdykcjach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w Unii Europejskiej. Możemy przekazywać Państwa dane do krajów nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie w celu realizacji działań mających na celu zawarcie umowy z usługodawcą wynajmującym na Państwa życzenie.

5. Jak bezpieczne są Państwa dane?

Szanujemy Państwa prywatność, dlatego bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodność przetwarzania danych z wymogami naszych przepisów o ochronie danych osobowych, jak również naszych przepisów wewnętrznych, w tym zobowiązania Discover Cars do zapewnienia poufności danych osobowych klientów oraz danych kart płatniczych, tak aby w przypadku przesyłania ich przez Internet nie można było ich odczytać. Dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej jest całkowicie bezpiecznym procesem. Wykorzystujemy standardową w branży technologię SSL (Secure Socket Layer), która szyfruje wszystkie Państwa dane osobowe.

Przestrzegamy wymogów prawa o ochronie danych osobowych i w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych staramy się gromadzić wyłącznie informacje niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce i Warunkach.

6. Jakie prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych i w jaki sposób mogą Państwo z nich korzystać?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Państwu prawa, z których mogą Państwo swobodnie korzystać, kontaktując się z nami. Zobowiązujemy się zapewnić Państwu możliwość korzystania z przysługujących Państwu praw.

Prawo do uzyskania informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to jakie.

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i czy mamy prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, informacji o celach przetwarzania danych, kategorii danych, które mają być przetwarzane, kategorii odbiorców danych, okresie przetwarzania danych i źródłach ich pozyskiwania. Większość tych informacji znajduje się w niniejszej Polityce i wierzymy, że okaże się ona dla Państwa przydatna.

Prawo do żądania zmiany danych osobowych

Jeśli Państwa dane uległy zmianie lub jeśli zauważą Państwo, że posiadane przez nas Państwa informacje są niedokładne lub nieprawidłowe, mają Państwo prawo zażądać zmiany, wyjaśnienia lub poprawienia tych informacji.

Prawo do wycofania zgody

We wszystkich przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, a przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody zostanie przerwane. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Cofnięcie tej zgody nie ograniczy możliwości korzystania przez Państwa z usług Discover Cars.

Jeżeli Państwa zgoda wygaśnie, zostanie cofnięta lub anulowana, dane przetwarzane za Państwa zgodą zostaną usunięte, chyba że istnieją inne podstawy do ich przetwarzania w celu osiągnięcia innych celów przetwarzania danych określonych w niniejszej Polityce.

W każdej sytuacji możemy również przechowywać zgodę i dowód zgody przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne w celu ochrony naszych praw w odniesieniu do żądań lub roszczeń wysuwanych wobec nas.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, zachęcamy do bezpośredniego skontaktowania się z nami. Wierzymy, że uda nam się skutecznie rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości, zaspokoić ewentualne prośby i poprawić nasze ewentualne błędy.

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z oferowanych przez nas rozwiązań lub uważają Państwo, że nie podjęliśmy niezbędnych kroków, mają Państwo prawo złożyć skargę do instytucji nadzorującej, którą w Republice Łotewskiej jest Państwowa Inspekcja Danych (www.dvi.gov.lv).

Prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Przy istniejącym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami, jeżeli, na przykład, dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, podstawa prawna przetwarzania danych zostaje utracona, a Państwo mają prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych.

W przypadku, gdy dane osobowe mogą być wykorzystywane do innych celów wymienionych w niniejszej Polityce, na przykład w celu zapewnienia dowodu istnienia w przypadku reklamacji, możemy zachować odpowiednie dane, aby zapewnić osiągnięcie innych celów.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Przy odpowiednim przetwarzaniem danych zgodnie z przepisami prawa, jeśli na przykład dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, kwestionują Państwo dokładność danych lub sprzeciwiają się przetwarzaniu danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenie przetwarzania danych i w takim okresie ograniczeń, możemy nie być w stanie świadczyć usług Discover Cars.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać możliwości przeniesienia danych, które nam Państwo przesłali w formie elektronicznej. Po otrzymaniu wniosku o możliwość przeniesienia danych, zapewnimy wykonanie praw poprzez dostarczenie danych w powszechnie wykorzystywanym i dającym się odczytać formacie komputerowym lub prześlemy żądane dane drogą elektroniczną do wybranego odbiorcy, zgodnie z informacjami podanymi w zapytaniu.

7. Jak się z nami skontaktować?

Właścicielem i menedżerem tej strony internetowej oraz menedżerem danych osobowych jest AS Discover Car Hire  (o numerze rejestracyjnym 40103690968), specjalista w zakresie ogólnoświatowej dystrybucji wynajmu samochodów. Nasze centrum finansowe i biuro marketingowe znajduje się pod adresem K.Ulmana gatve 2, Ryga, LV-1004, Łotwa. Dziękujemy za rezerwację!

W przypadku jakichkolwiek problemów z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

Pisząc na adres e-mail: support@discovercars.com.

8. Pliki „cookies”

Używamy plików cookie, które są małymi plikami informacyjnymi wysyłanymi na Państwa komputer lub inne urządzenie, takie jak telefon komórkowy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są one przechowywane w przeglądarce internetowej, aby zapisać dane, dzięki czemu możemy rozpoznać Państwa jako klienta Discover Cars, w szczególności gdy ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Za pomocą plików cookie możemy również połączyć historię rezerwacji z innymi danymi, które przetwarzamy poprzez przeglądanie Internetu. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie umożliwiają wygodne przeglądanie naszej strony internetowej i umożliwiają nam dostarczanie atrakcyjnych ofert oraz lepsze poznanie zachowań użytkowników naszej strony internetowej, analizowanie trendów i ulepszanie zarówno strony internetowej, jak i świadczonych Państwu usług, a także usług świadczonych przez Discover Cars.

Nasza witryna korzysta również z plików cookie podmiotów trzecich. Są one używane do tworzenia historii przeglądania dla każdego odwiedzającego, aby wyświetlać reklamy specjalnie dla Państwa i zapewnić najlepsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeśli Państwa przeglądarka zezwala na stosowanie plików cookie innych podmiotów, wybrany przez nas partner będzie mógł ustawić ich pliki cookie w Państwa przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookie, ich używania i rezygnacji z nich można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2023 r.

Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich rezerwacji w jednym miejscu
Kontynuuj z adresem e-mail
Wybierając "Zgadzam się i kontynuuj", akceptujesz
i
firmy Discover Cars.
Jaki jest Twój adres e-mail?
Sprawdzić skrzynkę mailową
Sprawdzić skrzynkę mailową
Wysłaliśmy wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym na adres {email}
Kliknij link w wiadomości e-mail, aby się zalogować.