Zásady ochrany osobních údajů

Používáním služeb Discover Cars svěřujete AS Discover Car Hire (dále jen „Discover Cars nebo my“) vaše osobní údaje a udělujete nám právo je zpracovávat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen - Podmínky).

Pokud nesouhlasíte s Podmínkami, těmito zásadami ani s některými jejími ustanoveními, nebudete mít bohužel možnost využívat služby Discover Cars, protože vám nebudeme moci tuto službu poskytnout..

V této zásadách najdete všechny informace o tom, které z vašich osobních údajů shromažďujeme a zpracováváme, za jakým účelem je používáme, jak dlouho je ukládáme a další informace o zpracování vašich údajů. Přečtěte si pozorně tyto Zásady a v případě dalších dotazů, prosím kontaktujte nás pomocí kontaktních informací uvedených v těchto Zásadách.

Upozorňujeme vás na skutečnost, že jak Zásady, tak Podmínky mohou být pozměněny, doplněny nebo obnoveny a že Discover Cars vás o tom bude informovat pomocí kontaktních informací, které jste poskytli.

Osobní údaje: Jakékoli informace, které lze použít k identifikaci osoby, jakož i jakékoli informace o osobě, která již byla identifikována.

1. Které z vašich osobních údajů zpracováváme a proč​?

Rezervace

Abychom vám mohli poskytnout služby pronájmu, potřebujeme zaslat vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, zemi bydliště) a informace týkající se rezervace poskytovateli pronájmu, aby vám mohl poskytnout požadované služby pronájmu.

Na vaš email vám zašleme potvrzení rezervace ve formě poukazu.

Použijeme vaše telefonní číslo a e-mail k objasnění případných problémů souvisejících s vaší rezervací a v případě dotazů ohledně našich služeb vás budeme kontaktovat způsobem, který jste si vybrali před rezervací.

Vaše platební údaje použijeme k provedení následujícího:

  • blokace dostupných prostředků (částka za službu a (pokud si nájemce vybral) na předplacení a poplatek za ochranu) až do potvrzení konkrétní rezervace
  • po potvrzení rezervace pro sběr vybraných dostupných prostředků (částka za službu a (pokud si nájemce vybral na zálohu a poplatků za ochranu)
  • pozastavit/blokovat splátku za poskytovatele pronájmu automobilů, pokud bylo dosaženo dohody mezi nájemcem a společností
  • shromažďovat dostupné finanční prostředky v případě zvýšení cen (například při nabídce vyššího vozu) po potvrzení rezervace
  • pokrýt jménem poskytovatele pronájmu automobilů možný poplatek za neuvedení, pokud podle podmínek nájemce nedorazí včas na vyzvednutí vozidla

Právní základ pro zpracování údajů pro rezervace: zpracování je vyžadováno pro smlouvu, ve které jste smluvní stranou (smlouva o pronájmu vozidla), nebo pro přijetí opatření na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy.

Období zpracování dat: celé období, ve kterém vám poskytujeme služby, a delší období, je-li to nezbytné k ochraně našich zájmů a práv v souvislosti s nároky vznesenými proti nám.

Komerční komunikace

Čas od času vás budeme kontaktovat e-mailem s informacemi o akcích na pronájem vozů a nabídkách. Budete mít možnost se přihlásit nebo odhlásit přijímání takové marketingové komunikace uvedením svého výběru na stránce rezervace, když zadáte údaje o řidiči.

Ve spodní části každého marketingového e-mailu budete mít také možnost odhlásit se.

Právním základem pro zpracování údajů je souhlas.

Období zpracování dat je celé období platnosti vašeho souhlasu.

Statistiky a průzkum trhu a chování zákazníků

Snažíme se pravidelně zlepšovat nabízené služby, a proto využíváme vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, informace týkající se vaší rezervace, historii rezervací) ke shromažďování statistik a provádění průzkumů týkajících se trhu a chování zákazníků.

Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na analýze údajů za účelem vyhodnocení našeho podnikání a zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Období zpracování údajů: nejvýše 10 let.

Návštěvy webových stránek​

Náš webový server automaticky rozpoznává každého návštěvníka webu na základě domény nebo e-mailové adresy. Ukládáme e-mailové adresy těch, kteří nás kontaktují. Můžeme také uložit jméno, adresu a telefonní číslo, pokud se uživatel zaregistruje v našem systému. Neuchováváme informace o zákaznících, kteří si náš web pouze prohlíží.

Osobní účet

Abychom jste mohli pohodlněji využívat funkce našeho webu, spravovat stávající i budoucí rezervace, využívat naše speciální nabídky, sbírat bonusy a měnit své osobní nastavení, vytvořili jsme pro vás možnost vytvořit si účet na našem webu a v aplikaci.

K vytvoření vašeho účtu a také k tomu, abyste se mohli přihlásit a používat jej, používáme osobní údaje, které nám poskytnete při rezervaci na našem webu, nebo údaje poskytnuté třetími stranami (jako je Facebook, Gmail, Apple ID a ostatní). Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu používáme k registraci vašeho účtu a vytváření přístupových údajů.

Základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem vytvoření účtu jsou oprávněné zájmy společnosti Discover Cars poskytovat a zlepšovat své služby a také předcházet podvodům a jiným nezákonným činnostem.

Doba zpracování údajů: po celou dobu, po kterou jsou vám služby poskytovány, po dobu, kdy využíváte funkce osobního profilu, nebo delší doba, pokud je to nezbytné pro ochranu zájmů a práv Discover Cars v souvislosti s podanými požadavky, nebo nároky vznesené vůči nám.

Rezervační kredit

Jako poděkování za vaši věrnost našim službám, poblahopřání k důležitým událostem ve vašem životě, a stejně tak abychom jsme vám z jakéhokoli jiného důvodu vyjádřili vděčnost, jsem vyvinuli systém pro udělování Rezervačního kreditu.

Za účelem výpočtu Rezervačního kreditu, který vám byl udělen, a také k tomu, abychom vás informovali o nových odměnách, zůstatku na vašem účtu a také o podmínkách a postupu používání Rezervačního kreditu, používáme e-mailovou adresu, kterou jste zadali při provádění Rezervaci nebo při registraci osobního účtu.

Důvodem pro zpracování vašich údajů je správa vašeho Rezervačního kreditu a oprávněných zájmů společnosti poskytovat a zlepšovat své služby, jakož i účely a plnění vaší dohody a dohody společnosti a předsmluvní opatření, aby abyste mohli získavat a používat Rezervační kredit.

Doba zpracování údajů – po celou dobu, po kterou jsou vám poskytovány služby Společností, po dobu, kdy využíváte možnosti osobního účtu, nebo máte na účtu aktivní Rezervační kredit a v případě delší doby, pokud je to nutné pro ochranu zájmy a práva společnosti Discover Cars v souvislosti s požadavky nebo nároky vznesenými vůči nám.

2. Jaké zdroje používáme ke shromažďování vašich osobních údajů​?

Všechny vaše osobní údaje shromažďujeme pouze od vás. Údaje nám poskytujete přímo vy, například když vyplníte údaje potřebné k provedení rezervace, a když vyplníte další kontaktní formuláře na našich webových stránkách.

3. V jakých případech a komu poskytneme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje převedeme na poskytovatele pronájmu, aby vám mohl poskytnout požadované nájemní služby.

Vaše data můžeme přenést příjemcům dat, kteří nám pomáhají poskytovat služby. Takoví jednotlivci mohou být poskytovateli databázového softwaru, služeb správy databází, poskytovatelů služeb datového centra a poskytovatelů cloud computingu, poskytovatelů služeb přímého marketingu, nebo poskytovatelů průzkumů trhu nebo služeb obchodní inteligence. V každém případě poskytujeme správcům dat pouze tolik dat, kolik je potřeba k provedení konkrétního úkolu nebo k poskytnutí konkrétních služeb. Naši správci dat mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a nesmí je používat pro žádný jiný účel nebo je přenášet jiným bez našeho souhlasu. Kromě toho jsou povinni zajistit ochranu vašich údajů v souladu s požadavky platných zákonů a předpisů a písemnou dohodou s námi, která mimo jiné stanoví trvalé vymazání vašich údajů po splnění našeho konkrétního úkolu nebo ukončení naší spolupráce.

Údaje lze rovněž předávat příslušným orgánům nebo vynucovacím orgánům, jako jsou policie nebo orgány dohledu, ale pouze v reakci na jejich žádosti a pouze v případě potřeby v souladu s platnými zákony a předpisy, v případech a podle stanoveného postupu regulačními akty.

4.V jakých teritoriích a jurisdikcích zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v Evropské unii. Vaše data můžeme přenést do zemí, které nejsou v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru pouze za účelem provádění opatření k uzavření smlouvy s poskytovatelem pronájmu automobilů na vaši žádost..

5. Jak bezpečná jsou vaše data?

Respektujeme vaše soukromí, proto je bezpečnost vašich osobních údajů naší prioritou. Používáme vhodné organizační a technické prostředky, abychom zajistili trvalou bezpečnost vašich osobních údajů a soulad zpracování údajů s požadavky našich zákonů na ochranu údajů a našich interních pravidel, což zahrnuje závazek Discover Cars k zajištění důvěrnosti osobních údajů zákazníka a informace o platební kartě, takže když jsou přenášeny přes internet, nemohou být pročteny. Rezervace přes naše webové stránky je zcela bezpečný proces. Používáme průmyslovou technologii SSL (Secure Socket Layer), která šifruje všechna vaše osobní data.

Dodržujeme požadavky zákonů na ochranu osobních údajů a v každém případě zpracování údajů se snažíme shromažďovat pouze informace potřebné k dosažení cílů uvedených v těchto Zásadách a Podmínkách.

6. Jaká práva máte podle zákonů o ochraně údajů a jak je můžete používat?

Zákony o ochraně údajů vám dávají práva, která můžete volně používat, při kontaktu s námi. Zavazujeme se, že vám poskytneme příležitost uplatnit svá práva.

Právo na získání informací o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, jaké.

Máte právo dostat naše potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, nebo ne, a máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, informace o účelech zpracování údajů, kategorii zpracovávaných údajů, kategorii příjemců údajů, období zpracování dat a zdroje sběru údajů. Většina těchto informací je poskytnuta v těchto Zásadách a věříme, že je budete považovat za užitečné.

Právo požadovat opravu osobních údajů​

Pokud se vaše data změni nebo pokud zjistíte, že naše informace o vás jsou nepřesné nebo nesprávné, máte právo požádat o změnu, objasnění nebo opravu těchto informací.

Právo na odvolání souhlasu​

Ve všech případech, kdy zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat a zpracování na základě vašeho souhlasu bude ukončeno. Váš souhlas s přijímáním komerčních sdělení můžete kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu neomezuje vaši schopnost využívat služby Discover Cars.

Pokud váš souhlas vyprší, nebo bude odvolan nebo zrušen, odstraníme data zpracovaná na základě vašeho souhlasu, pokud neexistuje jiný základ pro jejich zpracování, aby bylo dosaženo jiných cílů zpracování dat uvedených v těchto Zásadách.

V každém případě můžeme také váš souhlas a důkazy o tom uchovávat na delší dobu, pokud je to nezbytné k ochraně našich práv v souvislosti s požadavky nebo nároky vznesenými proti nám.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu se zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, doporučujeme, abyste nás přímo kontaktovali. Věříme, že dokážeme úspěšně vyřešit všechny vaše pochybnosti, uspokojit vaše požadavky a opravit naše chyby, jsou-li nějaké.

Pokud nejste spokojeni s řešeními, která nabízíme, nebo máte pocit, že jsme neučinili nezbytná opatření, máte právo podat stížnost orgánu dohledu, kterým je v Lotyšské republice Národní inspektorát údajů (www.dvi.gov.lv).

Právo požadovat zmazání údajů (právo být zapomenut)

Při stávajícím způsobu zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, pokud se například osobní údaje zpracovávají nezákonně, dojde ke ztrátě právního základu zpracování údajů a máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů.

V případě, že zpracované osobní údaje mohou být použity pro jiné účely uvedené v těchto Zásadách, například za účelem zajištění důkazu o existenci v případě nároku, můžeme si příslušné údaje uchovat, abychom zajistili dosažení dalších cílů.

Právo požádat o omezení zpracování údajů​

Při příslušném zpracování údajů v souladu s právními předpisy, pokud jsou například osobní údaje zpracovávány nezákonně, zpochybňujete přesnost údajů nebo pokud namítáte proti zpracování údajů na základě našich oprávněných zájmů, máte právo omezit zpracování vašich dat. Vezměte však na vědomí, že z důvodu omezení zpracování dat a během takového časového omezení vám možná nebudeme schopni poskytnout služby Discover Cars.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požádat o přenositelnost údajů, které jste nám zaslali v elektronické podobě. Po obdržení vaší žádosti o přenositelnost dat zajistíme, aby byla vaše práva uplatněna poskytnutím dat v široce používaném a počítačově čitelném formátu, nebo pošleme požadovaná data elektronicky příjemci dle vašeho výběru, na základě informací uvedených ve vašeí požadavce.

7. Jak nás můžete kontaktovat?

Vlastníkem a správcem těchto webových stránek a správcem osobních údajů je AS Discover Car Hire (s registračním číslem 40103690968), odborník na celosvětovou síť pronájmu automobilů. Naše finanční centrum a marketingová kancelář se nachází na K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lotyšsko. Děkujeme za rezervaci u nás!

V případě jakýchkoli problémů se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat následujícím způsobem:

Písemně na e-mailové adrese: support@discovercars.com.

8. Cookies

Při návštěvě našich webových stránek používáme soubory cookie, což jsou malé informační soubory zasílané do vašeho počítače nebo jiného zařízení, například do mobilního telefonu. Jsou uloženy ve vašem webovém prohlížeči, aby ukládaly data, abychom vás mohli rozpoznat jako zákazníka Discover Cars, zejména když znovu navštívíte náš web. Pomocí cookies můžeme také propojit vaši historii rezervací a další data, která zpracováváme při procházení internetu. Informace získané pomocí cookies vám umožňují pohodlně prohlížet naše webové stránky a umožňují nám poskytovat vám atraktivní nabídky a dozvědět se více o chování uživatelů našich webových stránek, analyzovat trendy a zlepšovat webové stránky i služby, které vám poskytujeme, tak i služby poskytované společností Discover Cars.

Naše webové stránky také používají cookies třetích stran. Používají se k vytvoření historie prohlížení pro každého návštěvníka, aby zobrazoval reklamy konkrétně cílené na vás a poskytoval nejlepší zážitek při návštěvě naší webové stránky. Pokud váš prohlížeč povolí cookies třetích stran, náš vybraný partner bude moci nastavit jejich cookies ve vašem prohlížeči.

Pro více informací o cookies, jejich použití a odhlášení, viz Zásady používaní Cookies.

Poslední aktualizace: 28.06.2023

Přihlaste se nebo se zaregistrujte
Získejte přístup ke všem svým rezervacím na jednom místě
Pokračovat s e-mailem
Zaškrtnutím "Souhlasím a pokračovat" souhlasíte s
a
DiscoverCars.com.
Jaký je Váš e-mail?
Prosím zkontrolujte si svůj e-mail
Prosím zkontrolujte si svůj e-mail
Odeslali jsme e-mail s ověřovacím odkazem na adresu {email}
Pro přihlášení klikněte na odkaz v e-mailu.